Poniższy regulamin jest tylko poglądowy i nie jest wykładnią tego co obowiązuje na naszych imprezach. najważniejszym i nadrzędnym regulaminem jest "Regulamin 200 pieczątek w 24 godziny".


Regulamin 200 pieczątek w 24 godzinyRegulamin 200 pieczątek jest nadrzędny !!!!!!

1. Organizatorem jest Jeep-survival

2. Impreza jest o charakterze integracyjnym z elementami rywalizacji przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych i quadów i nie ma absolutnie nic wspólnego z jakimkolwiek rajdem.

3. Jako organizatorzy zobowiązujemy się do: zorganizowania całej zabawy, uzyskania odpowiednich zezwoleń od właścicieli terenów, zapewnienia obsługi , przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i są jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności, wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.

5. Wszelkie informacje dotyczące miejsca i terminu imprez znajdują się na stronie internetowej www.jeep-survival.pl

6. Podczas poruszania się po drogach publicznych uczestnicy, zgłoszeni do rywalizacji ( kierowca ) ma obowiązek, posiadać: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i polisą ubezpieczeniową OC i NNW dla siebie i pasażerów na pojazd którym będzie się poruszać.

  Pojazdy nie zarejestrowane, zgodnie z obowiązującym prawem nie maja prawa poruszać się po drogach publicznych. Aby taki pojazd mógł wziąć udział w naszej imprezie, zgodnie z obowiązującym prawem powinien być przewożony po drogach publicznych na przyczepie. Własciciel takiego pojazdu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia dla siebie, pasażerów i potwierdza to własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. 

7. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video na użytek organizatorów w celu promowania imprezy.

8. Umożliwiamy udział w imprezie pojazdom które są nie zarejestrowane.

Warunki udziału takiego pojazdu w naszej imprezie:

8a. Uczestnicy podpisują odpowiednie specjalne oświadczenie w którym potwierdza iż pojazd którym sie porusza jest ubezpieczony i zwalniają organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności za udział załogi w imprezie.

8b. Pojazd ma całkowity zakaz poruszania się na drogach publicznych i musi być po nich transportowany na przyczepie / lawecie.
8c. osoba poruszająca się pojazdem nie zarejestrowanym zobowiązana jest do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia które obejmuje wszelkie szkody w mieniu i zdrowiu innych uczestników, widzów i przypadkowych osób trzecich. 

 

ZGŁOSZENIA OPŁATY

1. Warunki uczestnictwa

 1.1 WPISOWE:

 • Wpisowe można uregulować poprzez przelew całej kwoty wpisowego:

 ◦ klasa SAMOCHODY 4X4

 ◦ klasa QUADY

 • Ostateczny termin uregulowania wpisowego to 14 dni od daty otrzymania @ z informacją zwrotną po rejestracji.

(chyba, że w informacji zwrotnej będzie opisane to inaczej)

 • wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą.

 • osoby wpłacające pełną opłatę wpisową mają obowiązek udokumentować ją w dniu rozpoczęcia imprezy w Biurze imprezy.

 2. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w spotkaniu obowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i do uregulowania opłaty wpisowej.

 3. Opłata wpisowego obejmuje:

 - wjazd na prywatne posesje,

 - użytkowanie terenów

 - wyżywienie ( zgodne z opisem spotkania )

 - pakiet startowy

 - zabezpieczenie medyczne

 - przygotowanie tras

etc...

 4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

 5. Organizatorzy mają prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w spotkaniu bez podania przyczyny.

 6. Organizatorzy ustalają limit pojazdów biorących udział w spotkaniu.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg.

 8. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje:

 • data wpisowego,

 • inne uwarunkowania.

9. Osoby dodatkowe które poruszają się z zawodnikami muszą posiadać status osoby dodatkowej. *

* Osoba dodatkowa - osoba, która uzyskała na to pisemną zgodę organizatora i wypełniła oświadczenie uczestnika.

 REGULACJE

Spotkania odbywają się na podstawie:

 • niniejszego regulaminu,

 • przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,

 • zasad ochrony środowiska.

 2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez osobę do tego uprawnioną. (organizatora)

 3. W czasie trwania spotkania uczestnicy muszą stosować się do regulaminu, poleceń organizatorów, sędziów i innych osób upoważnionych przez organizatorów. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować karę lub dyskwalifikację.

4. Jazda na spotkaniu (drogi dojazdowe i Odcinki Specjalne) odbywa się wg notatek nawigacyjnych, otrzymanej mapy z trasą bądź roadbooka (RBK) lub trasy zapisanej w aplikacji Locus. Niestosowanie się do wytycznych nawigacyjnych zawartych w RBk lub mapkach skutkować będzie dyskwalifikacją.

5. Załogi mogą zrezygnować z zaliczenia Odcinków Specjalnych (OS).

Załogi te kontynuują jazdę według roadbooka lecz za niezaliczony odcinek specjalny będą naliczane kary.

6. Wymagane jest przejście próby (OS) przez załogę przed wjazdem.

UCZESTNICY

1. Załoga składa się z dwóch uczestników tj. kierowcy i pilota, lub samego kierowcy w przypadku quadów. (osoby zapisane w oświadczeniu i przypisane do nr startowego)

2. Podczas korzystania z dróg publicznych, osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

3. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie, w przypadku quadów pojazdem może poruszać się tylko kierowca.

4. W czasie trwania spotkania przewożenie pasażerów w samochodach biorących udział w zmaganiach jest zabronione pod rygorem kar regulaminowych i dyskwalifikacji.

5.Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

5a. Za pisemną zgodą rodziców, opiekunów prawnych, uczestnikiem może być osoba małoletnia. 

Osoba taka może być uczestnikiem wyłącznie w obecności towarzyszącej jej osoby pełnoletniej.

6. Podczas zdobywania punktów kontrolnych (pieczątek) Załodze można udzielić pomocy tylko i wyłącznie pojazd z tej samej klasy. 

Zdobywanie punktów kontrolnych i pomoc- interpretacja
Za pomoc uważana jest ingerowanie innej ekipy podczas dojazdu do punktu kontrolnego i odjechanie do miejsca w którym pojazd może o własnych siłach kontynuować jazdę do następnych punktów kontrolnych.

Pomoc pojazdów z innej klasy jest wskazana gdy istnieje zagrożenie życia, zdrowia lub przewrócenia się pojazdu ( rolki )
7. każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania i noszenie kamizelki odblaskowej podczas trwania imprezy.

8. Obowiązuje całkowity zakaz jazdy na konstrukcji pojazdu.( dotyczy imprezy pieczątkowej ) 

9. Kierowca i pilot zobowiązani są do poruszania się pojazdem w zapiętych pasach bezpieczeństwa. 

WARUNKI TECHNICZNE

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 2500kg oraz quady.

2. Pojazdy powinny być zarejestrowane i posiadać ważne badanie techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC i NNW.

Pojazd niezarejestrowany musi być przewożony między odcinkami na przyczepie.

3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:

- Wzmocnione zaczepy holownicze z przodu i z tyłu 

- pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota

- zestaw pierwszej pomocy

- telefon komórkowy

- lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu

- gaśnica
- Łatwo dostępny  główny wyłącznik pradu.

- właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew.
- każdy pojazd musi być wyposażony w czerwone lub pomarańczowe , mrugające światło ostrzegawcze zamocowane z tyłu pojazdu. 
- Posiadanie liny syntetycznej w wyciągarce. 
- wszelkiego rodzaju przewody wysokiego ciśnienia, przeprowadzone przez kabinę zalecane jest aby posiadały dodatkowe zabezpieczenie. 
- Zbiornik paliwa umieszczony za plecami musi posiadać dodatkowa zabudowę chroniącą kabinę pojazdu
- Wszystkie przewody w których znajduje się ciecz o wysokiej temperaturze i przebiegają one przez kabinę zalecane jest aby posiadały dodatkowe zabezpieczenie.
- Chłodnica która znajduje się z tyłu pojazdu musi być zabezpieczona tak aby w razie jej rozszczelnienia nie poparzyła osób znajdujących się w kabinie. 

- Samochody z miękkim dachem lub tylko klatką muszą mieć zamontowana metalowa płytę między słupkiem A i B ( nad głową )  wyjątkiem jest klasa turystyczna.
- Samochody ze zdemontowanymi drzwiami muszą być wyposażone w siatkę bezpieczeństwa po stronie kierowcy. 
- Samochody musza być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, nóż do ciecia pasów i młotek do tłuczenia szkła. 

-Quady- każdy quad musi mieć swoją nawigację z włączoną funkcją zapisywania śladu.
-Qyady musza być wyposażone w mrugająca czerwona lub pomarańczowa lampkę zamontowana z tyłu pojazdu. 

-Kaski bezpieczeństwa we wszystkich klasach

RUCH DROGOWY

1. W trakcie trwania spotkania wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników rajdu, organizatorów lub osoby trzecie.

3. Po trasie należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez organizatorów.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami ). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu którym kieruje.

2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków jest zabroniona i karana dyskwalifikacją. ( dotyczy to kierowcy i pilota )

3. Zniszczenie gruntów ornych osób prywatnych nie należących do odcinków specjalnych karane jest wykluczeniem z imprezy a ekipa dopuszczająca się tego wykroczenia pozbawiana jest wszelkich nagród jeżeli takowe otrzymała na rzecz załogi która zajęła kolejne miejsce w klasyfikacji. Załoga dopuszczająca się tego wykroczenia zobowiązana jest do naprawy wszystkich powstałych szkód zgodnie z oświadczeniem podpisanym podczas rejestracji oraz wpłacenie kwoty pieniężnej w wysokości 6 000 zł na cel charytatywny podany przez organizatora. W czasie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu spotkania. ( kwota zadość uczynienia może ulec zmianie co jest akceptowane własnoręcznym podpisem na oświadczeniu )

Każda taka zaistniała i udowodniona sytuacja zostanie opublikowana we wszystkich środkach przekazu jakimi dysponuje organizator. ( warunki akceptowane własnoręcznym podpisem na oświadczeniu )

4. Przewożenie pasażerów bez statusu osoby dodatkowej podczas zmagań ( od czasu zaplombowania pojazdu do czasu zdania karty ) w samochodach zgłoszonych do spotkania jest zabronione i karane wykluczeniem.*

* Osoba dodatkowa - osoba która dokonała opłaty zgodnej z cennikiem lub jest to uzgodnione z organizatorem.

4.a. Wyjątkiem jest klasa turystyczna i turystyczna z wyciągarką gdzie w pojeździe znajdować się mogą osoby dodatkowe które dokonały odpowiedniej opłaty która to może być sprawdzana dla kontroli zgodności z regulaminem. W przypadku niezgodności obowiązuje kara finansowa lub dyskwalifikacja.

4.b. Podczas pokonywania prób ( OS ) w pojeździe mogą znajdować się tylko kierowca i pilot. Dodatkowe osoby muszą znajdować się poza taśmami ostrzegawczymi i nie mogą pomagać załodze biorącej udział w rywalizacji.

5. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania spotkania.

6. Podczas spotkań korzystamy z dróg na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach gdzie prowadzona jest gospodarka rolna.

7. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. ( warunki akceptowane własnoręcznym podpisem na oświadczeniu )

8. Uczestnictwo w spotkaniu może być niebezpieczne i uczestnik bierze w nim udział na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis na oświadczeniu.

9. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatorów.

10. W żadnym wypadku Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.

11.W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zachować dobre imię spotkania.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących spotkania, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania spotkania bez podania przyczyn.

W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.

14. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem spotkania.

15. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

16. Prędkość w terenie zabudowanym dla quadów organizator określa na 40 km/h
17.  Zakaz używania lin kinetycznych we wszystkich klasach.

18. Wszyscy uczestnicy spotkania są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.

OZNAKOWANIE I REKLAMY

1. Organizatorzy dostarczają naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów spotkania.

2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatorów.

Nieumieszczenie naklejek skutkuje karami regulaminowymi lub wykluczeniem z imprezy.

KOLEJNOŚĆ STARTU

1. Kolejność startu do prologu wyznacza losowanie.

2. Kolejność startu do pierwszego ETAPU wyznacza kolejność zajętego miejsca na prologu. ( nie dotyczy 200 pieczątek )

4. Czas startu do 2 ETAPU wyznacza lista startowa ogłoszona przez Biuro.

 ( nie dotyczy 200 pieczątek )

5. Spóźnienie się na start do ETAPU skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w regulaminowym czasie a czas liczony jest od godziny wyznaczonej do startu.

PUNKTACJA:

Podczas imprezy są przewidziane odcinki specjalne:

1. Czasowe

2. Czas i pieczątki

3. Pieczątki

Pieczątki będą też na trasach dojazdowych do odcinków specjalnych.

KLASYFIKACJA

1. Podczas spotkania prowadzone są klasyfikacje:

a. Ilość pieczątek ( Punktów kontrolnych )

b. Czas pokonania odcinka czasowego. ( brany pod uwagę gdy ekipy w tej samej klasie posiadają tą samą ilość pieczątek )

 

c. Końcowa – kolejność załóg wynikająca z sumy pieczątek i kar otrzymanych na poszczególnych Etapach.

KARY

1. Karą za niesportowe zachowanie oraz niestosowanie się do zasad fair play lub poleceń organizatora jest DYSKWALIFIKACJA.

2. Zabrania się niszczenia przyrody, wjazdów na pola i łąki, wały, rowy, młodniki

leśne, wjazdy w tereny po których nie wyznaczono trasy, niszczenia i jazdy po

uprawach rolnych i leśnych pod groźbą kar finansowych min. 1000 zł. i prawnych ze strony właściciela terenu i stosownych organów oraz sankcje nałożone przez organizatora imprezy do dyskwalifikacji włącznie.

2a. Po terenie bazy pojazdy uczestników imprezy będą poruszać się z prędkością 10 km/h.

2b. Zabronione jest niszczenie terenu bazy i przyległych kręceniem bączków itp. Kara za takie zachowanie to 4000 zł i musi zostać wpłacona na konto organizatora w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia imprezy. Dodatkowo ekipa dostaje natychmiastowe wykluczenie z imprezy.

3. Zabronione jest zrywanie taśm ostrzegawczych, jazda po za obszarem

wyznaczonym, po za trasą , zrywanie kart drogowych oraz pieczęci pod groźbą

nałożenia sankcji w punktacji lub zdyskwalifikowania załogi.

4. Zabrania się opasania drzew linami bez użycia pasa !!! Kara – Dyskwalifikacja + 1000 zł. na cel charytatywny wyznaczony przez organizatora.

5. Za specjalne zerwanie taśmy naliczana jest kara 120 min.

5.a. Wyjazd poza OS ( bez podania przyczyny, umyślnie ) karane jest naliczeniem dodatkowego czasu ( najgorszy czas przejazd na danym OS plus kara czasowa za brakujące pieczątki plus 120 min )

5.b. Nieumyślne zerwanie taśmy ( rolka, zerwanie liny ) naliczenie 15 min kary.

6. Organizator nie przewiduje ominięcia Os i powrotu na ten OS w czasie późniejszym. ( chyba że opis imprezy mówi inaczej )

6.a. Karą za ominięcie OS-u jest naliczenie 290 min kary. ( nie dotyczy 200 pieczątek )

7. Każda zdobyta pieczątka to odjęcie 10 min od czasów pokonania odcinków specjalnych. ( nie dotyczy 200 pieczątek )

8. Brak pieczątki z dojazdu do odcinka specjalnego 120 min kary. ( Chyba że opis imprezy mówi inaczej ) ( nie dotyczy 200 pieczątek )

9. Załoga zostanie sklasyfikowana dopiero po przejechaniu jednego pełnego odcinka specjalnego.

10. Za przewóz nieuprawnionych osób bez statusu osoby dodatkowej w pojeździe ( nieopłacone osoby dodatkowe ) obowiązuje kara zgodna z ceną za osoby dodatkowe pomnożone przez wszystkie osoby bez statusu osoby dodatkowej lub dyskwalifikacja.( Chyba, że opis imprezy mówi inaczej )

11. W sytuacji gdy pieczątka zaginie i z tego powodu inne ekipy nie będą miały możliwości jej podbić zostaje ona zaliczona wszystkim innym uczastnikom.

12. Zerwanie zaplombowanej karty - Dyskwalifikacja

W razie naderwania karty i obaw przed jej urwaniem należy niezwłocznie powiadomić o tym sędziego oraz organizatora. Załoga zostanie skierowana do biura rajdu po zaplombowanie duplikatu.

Pod uwagę będą brane tylko naderwane karty i trzymające się na lince, w innym przypadku - Dyskwalifikacja.

13. Zerwanie plomby z wyciągarki - Dyskwalifikacja

14. Kara finansowa za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym określonej przez organizatora wynosi 500 zł. Wpłata kary na cel charytatywny wyznaczony przez organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu imprezy.

15. Jeżeli grupa quadów jedzie w teamie lub grupie i jedna osoba przekroczy dozwolona prędkość określoną przez organizatora wszyscy znajdujący się w grupie płacą karę pojedynczo.

16. Rozkręcanie, demontaż i jakakolwiek ingerencja w elementy do których zaplombowana jest karta drogowa w celu łatwego zdobycia pieczątki – Dyskwalifikacja

17. Za zachowanie nie fair play w stosunku do innych ekip jak i w stosunku do widzów- Dyskwalifikacja.

18. Jazda pod wpływem alkoholu- Dyskwalifikacja

19. Jazda pod wpływem substancji odurzających ( narkotyków ) - Dyskwalifikacja

20. Jazda pojazdem w klasie która nie jest dla niego dostosowana - Nieklasyfikowanie


NAPRAWY I SERWIS

1. Wszystkie rodzaje napraw mogą być dokonywane podczas trwania spotkania.

2. Serwisy mogą dokonywać wszelkich napraw, poza wymianą elementów posiadających numery identyfikacyjne pojazdu w każdej chwili z wyjątkiem momentu gdy pojazd znajduje się na odcinku specjalnym. Aby móc dokonać napraw pojazd musi być usunięty poza odcinek specjalny.

3. Organizator wskazuje na odprawie przewidywaną długość ETAPU.

4. Na odcinkach ETAPU wszelka pomoc z zewnątrz dla pojazdów jadących w ETAPIE jest zabroniona.

Karą za przyjęcie obcej* pomocy na os-ie jest niezaliczenie pieczątki/pieczątek zdobytej przy pomocy osób nie będących uczestnikami imprezy. Wyjątek stanowi sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu zawodników.

* Za pomoc obcą uważana jest pomoc osób nie będących uczestnikami ( zawodnikami )

5. Dozwolona a nawet wskazana jest wzajemna pomoc między uczestnikami spotkania.

5a. Wyjątkiem pomocy od innej klasy jest zdobywanie pieczątek. Podczas zdobywania pieczątek pomocy może udzielać tylko i wyłącznie pojazd z tej samej klasy. Pieczątka zdobyta przy pomocy pojazdu z innej klasy nie będzie zaliczona.

6. Podczas spotkania niedozwolona jest zmiana pojazdu.

7. Naprawa samochodów możliwa jest tylko i wyłącznie poza odcinkiem specjalnym.

PROTESTY

Podczas trwania imprezy każdy z uczestników ma prawo i powinien zarejestrować lub zgłosić organizatorowi wszelkiego rodzaju nieregulaminowe zachowania innej ekipy.  

1. Protesty są składane tylko w formie pisemnej w biurze spotkania za opłatą 500 zł. W przypadku rozpatrzenia protestu na korzyść osoby zgłaszającej opłata zostaje zwrócona.

2. Zgłoszone protesty są rozpatrywane w obecności składającego protest, załóg o których jest mowa w proteście, sędziów i organizatorów.

2.a. Protest i przebieg jego rozpatrzenia podawany jest do wiadomości publicznej na wszelkich polach eksploatacji jakimi dysponuje organizator.

3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 15 minut od opublikowania nieoficjalnych wyników końcowych.

4. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników końcowych.

5. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy biura spotkania oraz na wszelkich innych polach eksploatacji jakimi dysponuje organizator.

6. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane.

NAGRODY

1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez partnerów lub organizatorów.

2. Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

3. Organizator zapewnia puchary dla zwycięzców ( 1,2,3 miejsce )

4. Wszelkiego rodzaju nagrody, które są dostarczone przez partnerów przyznawane będą zgodnie z wytycznymi partnerów. Organizator nie ma żadnego wpływu formę ich przyznawania.

5. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem dyskwalifikacji.

2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem dyskwalifikacji.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

- Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie,

w uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania sezonu. Wszelkie zmiany

zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji

regulaminu na stronach internetowych.
Oświadczenie:

Decyzje organizatora są wiążące i niepodważalne przez wszystkich uczestników imprezy. 

Podczas rejestracji każdy z uczestników własnoręcznie podpisuje oświadczenie w którym akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu. Uczestnik zrzekam się w oświadczeniu jakichkolwiek roszczeń względem organizatora w związku z obrażeniami ciała czy innymi szkodami poniesionymi przez niego w trakcie jak i po czasie zakończenia imprezy. Dodatkowo wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzonej imprezy. Uczestnik imprezy zgadza się również na publikacje zdjęć, materiałów filmowych i wywiadów  z jego wizerunkiem  przez organizatorów , prasę, radio i telewizję.
Uczestnik na własna odpowiedzialność instaluje w telefonie aplikację NFC Tasks i nakładki 200 pieczątek służącą do zliczania punktacji, nie będzie rościł żadnych pretensji  i zadośćuczynienie  w stosunku do organizatorów za szkody powstałe w skutek używania w/w aplikacji. 

Wyraża również zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych wraz z wizerunkiem ,w przypadku rażącego złamania regulaminu, działania na szkodę organizatora i innych uczestników imprezy oraz zrzeka się  jakichkolwiek roszczeń względem organizatora z tym związanych.

Jeżeli uczestnik imprezy nie zgadza się na podpisanie oświadczenia jest to równoznaczne z brakiem akceptacji regulaminu co oznacza rezygnację z udziału w imprezie i nie ma możliwości aby był jej uczestnikiem. 

Niniejszy regulamin jest dostępny dla wszystkich, nie jest zatajony i jest wywieszony na bazie imprezy w formie pisemnej przed rejestracją i przez cały czas trwania imprezy aż do jej zakończenia.